Przejdź do treści

Aktualne promocje oraz regulaminy promocji

REGULAMIN PROMOCJI

„Więcej za mniej!”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin Promocji („Regulamin”) określa zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Promocji „Więcej za mniej!” („Promocja”). Uczestnik przystępując do Promocji potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.

Organizatorem Promocji jest PROWELLS z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS [●], NIP: 6423017459, REGON: 241355699 („Organizator”).

Treść niniejszego Regulaminu Promocji jest dostępna w prowadzonym przez Organizatora sklepie stacjonarnym i/ lub internetowym pod adresem: [Centrum Handlowe Panorama – Al. Wincentego Witosa 31 / lok. 2b, 00-710 Warszawa], a także do wglądu w siedzibie Organizatora.

Promocja realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu.

§ 2

OGÓLNE ZASADY PROMOCJI

Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona w czasie trwania Promocji zakupu jednego z modeli urządzeń oczyszczających powietrze marki SHARP objętych Promocją („Produkty promocyjne”) w sklepie stacjonarnym lub internetowym pod adresem: Centrum Handlowe Panorama – Aleja Wincentego Witosa 31, lokal 2b, 00-710 Warszawa / http://www.zdrovi.pl/ prowadzącym sprzedaż urządzeń oczyszczających powietrze marki SHARP, będącym Organizatorem niniejszej Promocji („Punkty sprzedaży”), po spełnieniu wszystkich warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie.

Promocja polega na przyznaniu Uczestnikom, którzy dokonają zakupu jednego z urządzeń oczyszczającego powietrze model FPJ80EUW, FPJ80EUH, FPJ60EUW, FPJ60EUH marki Sharp, pochodzącego z dystrybucji Vestel Poland i spełnią warunki Promocji określone w niniejszym Regulaminie, możliwości zakupu oczyszczacza powietrza FPJ30EUP lub FPJ30EUA marki SHARP w cenie 1 zł brutto („Nagroda”).

Produktem promocyjnym objętym niniejszą Promocją są urządzenia oczyszczające powietrze model FPJ80EUW, FPJ80EUH, FPJ60EUW, FPJ60EUH marki SHARP, zakupione w jednym z Punktów sprzedaży prowadzonych przez Organizatora.

Czas trwania Promocji:

Zakup Produktu promocyjnego:

w sprzedaży internetowej Promocja obowiązuje od dnia 6 grudnia 2022r. od godz. 06:00 do dnia 31 grudnia 2022r. do godz. 23:45. O czasie dokonania zakupu decyduje data i godzina złożenia zamówienia w systemie sprzedaży prowadzonym przez sklep internetowy;

w Punktach sprzedaży prowadzących sprzedaż stacjonarną Promocja obowiązuje w godzinach ich otwarcia od dnia 6 grudnia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

W Promocji mogą wziąć udział („Uczestnicy”):

osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu Produktu promocyjnego w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujące zakupu Produktu promocyjnego na użytek własny z przeznaczeniem na prowadzoną działalność gospodarczą.

Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny. Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu udziału w Promocji.

Informacje na temat Promocji udostępniane są w Punktach sprzedaży stacjonarnej oraz na stronie internetowej sklepu pod adresem: Aleja Wincentego Witosa 31, lokal 2b, 00-710 Warszawa / http://www.zdrovi.pl/.

§ 3

UDZIAŁ W PROMOCJI

Warunki uprawniające do udziału w Promocji są następujące i muszą zostać spełnione łącznie – dokonanie przez Uczestnika zakupu fabrycznie nowego Produktu promocyjnego wskazanego w §2 ust. 3 Regulaminu, wyłącznie w Punktach sprzedaży prowadzonych przez Organizatora Promocji, w okresie trwania Promocji określonym w §2 ust. 4 Regulaminu;

Uczestnik ma możliwość skorzystania z Nagrody przyznanej w Promocji tylko i wyłącznie w Punkcie sprzedaży będącym Organizatorem niniejszej Promocji, w którym dokonał zakupu Produktu promocyjnego, w chwili jego dokonania.

Uczestnik jest uprawniony do wielokrotnego udziału w Promocji w okresie jej obowiązywania i skorzystania z Nagrody przy zakupie jednego z urządzeń do oczyszczania powietrza marki SHARP model FPJ80EUW, FPJ80EUH, FPJ60EUW, FPJ60EUH pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w powyższym ust. 1 Regulaminu.

Paragon lub faktura („Dowód zakupu”) potwierdzająca zakup Produktu promocyjnego może zostać wykorzystana w Promocji tylko jeden raz i uprawnia do ubiegania się o przyznanie jednej Nagrody z tytułu udziału w Promocji.

W przypadku dokonania zakupu Produktów promocyjnych w ilości większej niż jedna sztuka, zarejestrowanych na jednym Dowodzie zakupu, Uczestnikowi przysługuje proporcjonalnie odpowiednia ilość Nagród.

Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z przyznanej Nagrody:

po okazaniu oryginału Dowodu zakupu Produktu promocyjnego podczas zakupu jednego z urządzeń do oczyszczania powietrza marki SHARP model FPJ80EUW, FPJ80EUH, FPJ60EUW, FPJ60EUH w sklepie stacjonarnym,

po dołączeniu skanu lub zdjęcia oryginału Dowodu zakupu Produktu promocyjnego podczas składania zamówienia na jedno z urządzeń do oczyszczania powietrza marki SHARP model
FPJ80EUW, FPJ80EUH, FPJ60EUW, FPJ60EUH w sklepie internetowym.

Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli:

nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub

załączony skan lub zdjęcie Dowodu zakupu będzie nieczytelne; lub

zgłoszony Dowód zakupu będzie podrobiony lub nieoryginalny; lub

Dowód zakupu będzie stwierdzał zakup Produktu promocyjnego poza czasem trwania Promocji; lub

na przedstawiony Dowód zakupu Produktu promocyjnego wydano już Nagrodę w ramach Promocji; lub

Uczestnik uniemożliwił Organizatorowi weryfikację Dowodu zakupu Produktu promocyjnego w okolicznościach określonych w Regulaminie, w tym w sytuacji, gdy przedstawiony Dowód zakupu Produktu promocyjnego jest uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.

Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji, czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem zapisu poniższego ust. 9 Regulaminu.

W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu Produktu promocyjnego zakupionego w czasie trwania Promocji, przy zakupie którego Uczestnikowi Promocji została przyznana Nagroda, z której Uczestnik skorzystał i dokonał zakupu oczyszczacza powietrza FPJ30EUP lub FPJ30EUA marki Sharp w cenie 1 zł, Uczestnik jest zobowiązany, niezależnie od odstąpienia od umowy w zakresie zwracanego Produktu promocyjnego odstąpić także od umowy w zakresie zakupionego oczyszczacza powietrza FPJ30EUP lub FPJ30EUA marki Sharp, którego nabycie w obniżonej cenie było możliwe jedynie dzięki dokonaniu zakupu Produktu promocyjnego, zgodnie z warunkami i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Rozliczenia podatkowe Nagród przyznanych Uczestnikom w Promocji:

w przypadku osób fizycznych, wartość świadczenia stanowiącego Nagrodę w Promocji jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 poz. 1387);

w przypadku osób fizycznych biorących udział w Promocji w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, wartość świadczenia w Promocji stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 poz. 1387).

Uczestnik nie może żądać przekazania Nagrody w innej formie niż przewidziana niniejszym Regulaminem.

Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji, w tym prawo do Nagrody, nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

§ 4

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą być zgłaszane w trakcie trwania Promocji i nie później niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia Promocji.

Reklamacje powinny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora podany w § 1 ust. 2 Regulaminu z dopiskiem: „Reklamacja”. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko lub firmę Uczestnika, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom w ich indywidualnej sprawie.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora najpóźniej w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Wniesienie przez Uczestnika reklamacji po terminie wskazanym w powyższym ust. 1, nieuznanie reklamacji nie wstrzymuje możliwości dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacja o zmianie Regulaminu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zostanie zamieszczona w Serwisie Promocji. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestnika do daty zmiany Regulaminu, ani pogarszać warunków trwającej Promocji.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami obejmującymi produkty marki SHARP i ogłoszonymi przez Organizatora. Produkt promocyjny zakupiony w okresie obowiązywania niniejszej Promocji może wziąć udział wyłącznie w jednej akcji promocyjnej dotyczącej produktów marki SHARP ogłoszonej w tym okresie.

REGULAMIN PROMOCJI

„Czas na świąteczne porządki”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin Promocji („Regulamin”) określa zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Promocji „Czas na świąteczne porządki” („Promocja”). Uczestnik przystępując do Promocji potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.

Organizatorem Promocji jest PROWELLS z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS [●], NIP: 6423017459, REGON: 241355699  („Organizator”).

Treść niniejszego Regulaminu Promocji jest dostępna w prowadzonym przez Organizatora sklepie stacjonarnym i/ lub internetowym pod adresem: , a także do wglądu w siedzibie Organizatora.

Promocja realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu.

§ 2

OGÓLNE ZASADY PROMOCJI

Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona w czasie trwania Promocji zakupu jednego z modeli urządzeń oczyszczających powietrze marki SHARP objętych Promocją („Produkty promocyjne”) w sklepie stacjonarnym lub internetowym pod adresem: Centrum Handlowe Panorama – Al. Wincentego Witosa 31, lok. 2b, 00-710 Warszawa / http://www.zdrovi.pl/ prowadzącym sprzedaż urządzeń oczyszczających powietrze marki SHARP, będącym Organizatorem niniejszej Promocji („Punkty sprzedaży”), po spełnieniu wszystkich warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie.

Promocja polega na przyznaniu Uczestnikom, którzy dokonają zakupu jednego z urządzeń oczyszczającego powietrze model KIG75EUW marki Sharp, pochodzącego z dystrybucji Vestel Poland i spełnią warunki Promocji określone w niniejszym Regulaminie, możliwości zakupu odkurzacza SAVP4001BS marki SHARP w cenie 1 zł brutto („Nagroda”).

Produktem promocyjnym objętym niniejszą Promocją są urządzenia oczyszczające powietrze model KIG75EUW marki SHARP, zakupione w jednym z Punktów sprzedaży prowadzonych przez Organizatora.

Czas trwania Promocji:

Zakup Produktu promocyjnego:

w sprzedaży internetowej Promocja obowiązuje od dnia 6 grudnia 2022r. od godz. 06:00 do dnia 31 grudnia 2022r. do godz. 23:45. O czasie dokonania zakupu decyduje data i godzina złożenia zamówienia w systemie sprzedaży prowadzonym przez sklep internetowy;

w Punktach sprzedaży prowadzących sprzedaż stacjonarną Promocja obowiązuje w godzinach ich otwarcia od dnia 6 grudnia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

W Promocji mogą wziąć udział („Uczestnicy”):

osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu Produktu promocyjnego w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujące zakupu Produktu promocyjnego na użytek własny z przeznaczeniem na prowadzoną działalność gospodarczą.

Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny. Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu udziału w Promocji.

Informacje na temat Promocji udostępniane są w Punktach sprzedaży stacjonarnej oraz na stronie internetowej sklepu pod adresem: Centrum Handlowe Panorama – Al. Wincentego Witosa 31 / lok. 2b, 00-710 Warszawa http://www.zdrovi.pl/.

§ 3

UDZIAŁ W PROMOCJI

Warunki uprawniające do udziału w Promocji są następujące i muszą zostać spełnione łącznie – dokonanie przez Uczestnika zakupu fabrycznie nowego Produktu promocyjnego wskazanego w §2 ust. 3 Regulaminu, wyłącznie w Punktach sprzedaży prowadzonych przez Organizatora Promocji, w okresie trwania Promocji określonym w §2 ust. 4 Regulaminu;

Uczestnik ma możliwość skorzystania z Nagrody przyznanej w Promocji tylko i wyłącznie w Punkcie sprzedaży będącym Organizatorem niniejszej Promocji, w którym dokonał zakupu Produktu promocyjnego, w chwili jego dokonania.

Uczestnik jest uprawniony do wielokrotnego udziału w Promocji w okresie jej obowiązywania i skorzystania z Nagrody przy zakupie jednego z urządzeń do oczyszczania powietrza marki SHARP model KIG75EUW pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w powyższym ust. 1 Regulaminu.

Paragon lub faktura („Dowód zakupu”) potwierdzająca zakup Produktu promocyjnego może zostać wykorzystana w Promocji tylko jeden raz i uprawnia do ubiegania się o przyznanie jednej Nagrody z tytułu udziału w Promocji.

W przypadku dokonania zakupu Produktów promocyjnych w ilości większej niż jedna sztuka, zarejestrowanych na jednym Dowodzie zakupu, Uczestnikowi przysługuje proporcjonalnie odpowiednia ilość Nagród.

Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z przyznanej Nagrody:

po okazaniu oryginału Dowodu zakupu Produktu promocyjnego podczas zakupu jednego z urządzeń do oczyszczania powietrza marki SHARP model KIG75EUW w sklepie stacjonarnym,

po dołączeniu skanu lub zdjęcia oryginału Dowodu zakupu Produktu promocyjnego podczas składania zamówienia na jedno z urządzeń do oczyszczania powietrza marki SHARP model
KIG75EUW w sklepie internetowym.

Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli:

nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub

załączony skan lub zdjęcie Dowodu zakupu będzie nieczytelne; lub

zgłoszony Dowód zakupu będzie podrobiony lub nieoryginalny; lub

Dowód zakupu będzie stwierdzał zakup Produktu promocyjnego poza czasem trwania Promocji; lub

na przedstawiony Dowód zakupu Produktu promocyjnego wydano już Nagrodę w ramach Promocji; lub

Uczestnik uniemożliwił Organizatorowi weryfikację Dowodu zakupu Produktu promocyjnego w okolicznościach określonych w Regulaminie, w tym w sytuacji, gdy przedstawiony Dowód zakupu Produktu promocyjnego jest uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.

Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji, czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem zapisu poniższego ust. 9 Regulaminu.

W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu Produktu promocyjnego zakupionego w czasie trwania Promocji, przy zakupie którego Uczestnikowi Promocji została przyznana Nagroda, z której Uczestnik skorzystał i dokonał zakupu odkurzacza SAVP4001BS marki Sharp w cenie 1 zł, Uczestnik jest zobowiązany, niezależnie od odstąpienia od umowy w zakresie zwracanego Produktu promocyjnego odstąpić także od umowy w zakresie zakupionego odkurzacza SAVP4001BS marki Sharp, którego nabycie w obniżonej cenie było możliwe jedynie dzięki dokonaniu zakupu Produktu promocyjnego, zgodnie z warunkami i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Rozliczenia podatkowe Nagród przyznanych Uczestnikom w Promocji:

w przypadku osób fizycznych, wartość świadczenia stanowiącego Nagrodę w Promocji jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 poz. 1387);

w przypadku osób fizycznych biorących udział w Promocji w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, wartość świadczenia w Promocji stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 poz. 1387).

Uczestnik nie może żądać przekazania Nagrody w innej formie niż przewidziana niniejszym Regulaminem.

Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji, w tym prawo do Nagrody, nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

§ 4

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą być zgłaszane w trakcie trwania Promocji i nie później niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia Promocji.

Reklamacje powinny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora podany w § 1 ust. 2 Regulaminu z dopiskiem: „Reklamacja”. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko lub firmę Uczestnika, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom w ich indywidualnej sprawie.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora najpóźniej w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Wniesienie przez Uczestnika reklamacji po terminie wskazanym w powyższym ust. 1, nieuznanie reklamacji nie wstrzymuje możliwości dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacja o zmianie Regulaminu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zostanie zamieszczona w Serwisie Promocji. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestnika do daty zmiany Regulaminu, ani pogarszać warunków trwającej Promocji.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami obejmującymi produkty marki SHARP i ogłoszonymi przez Organizatora. Produkt promocyjny zakupiony w okresie obowiązywania niniejszej Promocji może wziąć udział wyłącznie w jednej akcji promocyjnej dotyczącej produktów marki SHARP ogłoszonej w tym okresie.