Przejdź do treści

Sharp Satysfakcja Gwarantowana

Oczyszczacze Sharp Satysfakcja Gwarantowana

REGULAMIN PROMOCJI
„SATYSFAKCJA GWARANTOWANA”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w
Promocji „Satysfakcja gwarantowana” („Promocja”). Uczestnik przystępując do Promocji
potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.
2. Organizatorem Promocji jest firma MEDIATOUCH Sp. z o.o. („Organizator”) z siedzibą w Warszawie
przy ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000192956, NIP:
5252287854, REGON: 015626305, działająca na zlecenie firmy Vestel Poland Sp. o.o. („VESTEL
Poland”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie
pod numerem KRS 0000519722, NIP: 5272717654, REGON: 147323031.
3. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej Promocji
https://satysfakcja.promocjesharp.pl/ w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie
i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku, jak również dostępny jest
do wglądu w siedzibie Organizatora.
4. Promocja realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu.

§ 2
ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
1. Przystąpienie do Promocji na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie uprawnia osoby
biorące w niej udział do przetestowania wybranego modelu urządzenia do oczyszczania powietrza
marki SHARP objętego Promocją, pochodzącego z dystrybucji VESTEL Poland („Produkty
promocyjne”) i w przypadku braku satysfakcji z użytkowania Produktu promocyjnego, do
dokonania zwrotu urządzenia w ciągu 30 dni od daty zakupu na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
2. Udział w Promocji polega na dokonaniu zakupu w sklepie internetowym lub stacjonarnym
prowadzącym sprzedaż produktów marki SHARP pochodzących z dystrybucji VESTEL Poland
(„Autoryzowani Dystrybutorzy”) fabrycznie nowego modelu urządzenia oczyszczającego
powietrze marki SHARP objętego niniejszą Promocją, a w przypadku dokonywania zwrotu
Produktu promocyjnego, prawidłowe zarejestrowanie zwracanego Produktu promocyjnego na
stronie internetowej Promocji pod adresem: https://satysfakcja.promocjesharp.pl/ („Serwis
Promocji”).
3. Produktami promocyjnymi objętymi niniejszą Promocją są modele urządzeń oczyszczających
powietrze marki SHARP: KIG75EUW, KCG60EUW, KCG50EUW, KCG50EUH, KCG40EUW,
KCG40EUH, KCA60EUW, KCA50EUW, KCA50EUB, KCA40EUW, KCA40EUB, FPJ80EUW, FPJ60EUW,
FPJ40EUW pochodzące z dystrybucji VESTEL Poland i zakupione w jednym z Punktów sprzedaży
należącym do Autoryzowanych Dystrybutorów produktów marki SHARP, których wykaz znajduje
się w załączniku nr 1 do regulaminu.


4. W Promocji mogą wziąć udział („Uczestnicy”):
a) osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu Produktu
promocyjnego w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mające siedzibę na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujące zakupu Produktu promocyjnego na użytek własny
z przeznaczeniem na prowadzoną działalność gospodarczą.
5. Czas trwania Promocji:
a) w sprzedaży internetowej Promocja obowiązuje od dnia 11 października 2021 r. od godz.
06:00 do dnia 30 listopada 2021 r. do godz. 23:45 – decyduje data i godzina złożenia
zamówienia w systemie sprzedaży prowadzonym przez sklep internetowy;
b) w Punktach sprzedaży prowadzących sprzedaż stacjonarną Promocja obowiązuje od dnia
11 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. w godzinach ich otwarcia.
6. Przesłanie zwracanego Produktu promocyjnego odbywa się na koszt Organizatora, który po
rozpoczęciu procedury zwrotu Produktu pośredniczy w zamówieniu usługi kurierskiej, jego
odebrania od Uczestnika i przekazania do Autoryzowanego Dystrybutora.
7. Każdy Uczestnik może zarejestrować w Promocji i dokonać zwrotu jednego Produktu
promocyjnego z każdego modelu objętego Promocją.
8. W przypadku zgłoszenia tego samego dowodu zakupu przez innego Uczestnika, udział w Promocji
przyznawany jest temu Uczestnikowi, który jako pierwszy prawidłowo dokonał przesłania
Formularza zwrotu w Serwisie Promocji.
9. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji nie mogą być przeniesione przez Uczestnika
na osobę trzecią.
10. W przypadku Produktów promocyjnych z wada fabryczną, które zostały objęte naprawą
gwarancyjną, wskazany w § 2 ust. 1 termin zwrotu Produktu liczony jest od dnia odebrania
naprawionego urządzenia. W razie zaistnienia opisanego przypadku, Uczestnik zostanie
poproszony o przedstawienie dokumentacji serwisowej.
11. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny. Uczestnik nie musi
dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu udziału w Promocji.
12. Informacje na temat Promocji, w tym Regulamin Promocji udostępniane są u Autoryzowanych
Dystrybutorów oraz w Serwisie Promocji pod adresem: https://satysfakcja.promocjesharp.pl/.
13. Promocja pozostaje bez wpływu na przysługujące Uczestnikom, będącymi konsumentami w
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i
dokonania zwrotu zakupionego urządzenia w ciągu 14 dni od dnia zakupu, zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), z zastrzeżeniem, że
w przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa do odstąpienia od zawartej na odległość
umowy sprzedaży Produktu promocyjnego, odstąpienie wywołuje skutek w stosunku do Produktu
promocyjnego.
14. Promocja nie narusza praw Uczestników będącymi konsumentami, wynikających z przepisów
ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi i gwarancji.

§ 3
PROCEDURA ZWROTU PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH
1. Zwrot Produktu promocyjnego i zwrot kwoty brutto zapłaconej za zakup Produktu promocyjnego,
znajdującej się na dokumencie zakupu („Kwota zwrotu”) przez Autoryzowanego Dystrybutora
będą możliwe wyłącznie po równoczesnym spełnieniu przez Uczestnika wszystkich poniższych
warunków:
1.1. Wypełnienie przez Uczestnika Formularza zwrotu zamieszczonego w Serwisie Promocji
(„Formularz zwrotu”), w którym należy podać:
a) imię i nazwisko Uczestnika Promocji (obligatoryjnie),
b) adres poczty elektronicznej,
c) adres pod którym kurier może dokonać odbioru zwracanego Produktu promocyjnego,
d) numer telefonu kontaktowego,
e) skan lub zdjęcie dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) zawierającego numer
dokumentu sprzedaży, model Produktu promocyjnego, nazwę Punktu sprzedaży, datę
zakupu,
f) uwagi dotyczące zwracanego Produktu promocyjnego i powód zwrotu (opcjonalnie),
g) preferowany termin odbioru Produktu promocyjnego od Uczestnika przez firmę kurierską,
jednakże Organizator zastrzega, że z uwagi na realizację usługi przez podmiot trzeci,
wskazany termin nie może zostać zagwarantowany.
2. Po przesłaniu wypełnionego Formularza zwrotu, Uczestnik otrzyma w wiadomości wysłanej na
podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Formularza zwrotu zawierające
unikatowy numer zwrotu, który wraz z numerem seryjnym Produktu promocyjnego umożliwi
Autoryzowanemu Dystrybutorowi weryfikację urządzenia podlegającego zwrotowi i Kwotę zwrotu
należną Uczestnikowi.
3. Zwrot Produktu promocyjnego możliwy jest najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych
od daty zakupu. O zachowaniu terminu do zwrotu Produktu decyduje data przesłania Formularza
zwrotu w Serwisie Promocji.
4. W razie stwierdzenia przez Organizatora braków lub nieprawidłowości w Formularzu zwrotu, które
mogą zostać uzupełnione lub poprawione, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wskazanych
przez Organizatora działań w terminie 3 dni od daty wezwania, pod rygorem uznania Formularza
zwrotu za nieprawidłowo wypełniony i odmowy przyjęcia udziału w Promocji.
5. W przypadku oczywistych omyłek pisarskich, na podstawie przesłanego dowodu zakupu Produktu
promocyjnego, Organizator zastrzega sobie możliwość naniesienia poprawek we własnym
zakresie.
6. Zwracany Produkt promocyjny powinien być czysty, niezniszczony, nieuszkodzony, przesłany w
oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami będącymi elementami wyposażenia
zakupionego Produktu. Urządzenie musi być wysuszone, przed odesłaniem należy wylać wodę ze
zbiorników i wysuszyć filtr.
7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za należyte przygotowanie zwracanego Produktu do
transportu i jego zabezpieczenie przed potencjalnymi uszkodzeniami podczas przekazywania przez
firmę kurierską do Autoryzowanego Dystrybutora.
8. Urządzenia, które nie spełniają warunków opisanych w powyższych ust. 3 i 4 nie będą podlegały
zwrotowi na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 9. Uczestnik traci uprawnienie do zwrotu Produktu promocyjnego i otrzymania Kwoty zwrotu w
przypadkach, w których poziom satysfakcji z użytkowania Produktu został obniżony ze względu na
ich mechaniczne uszkodzenia oraz wady powstałe po dokonaniu ich zakupu, w szczególności
wynikłe na skutek:
a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub
konserwacji;
b) niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji;
c) ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian
konstrukcyjnych;
d) użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
10. W przypadku przesłania Produktu promocyjnego dotkniętego wadami określonymi powyżej lub
niespełnienia warunków określonych w przepisach § 4 ust. 3 i 4 Regulaminu, Produkt promocyjny
zostanie odesłany Uczestnikowi na jego koszt. Dotyczy to w szczególności Produktu promocyjnego
zwróconego w stanie niekompletnym, zmodyfikowanego, zniszczonego, zarówno na skutek
niewłaściwego użytkowania, jak również w trakcie transportu z powodu niewłaściwego
zabezpieczenia.
11. W przypadku pozytywnej weryfikacji zwracanego Produktu promocyjnego, Kwota zwrotu zostanie
wypłacona w taki sam sposób, w jaki został opłacony Produkt promocyjny w chwili zakupu,
najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia pozytywnej weryfikacji stanu
technicznego zwracanego Produktu, o czym Uczestnik zostanie poinformowany na podany adres
poczty elektronicznej.
12. Wypłata Kwoty zwrotu nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy
sprzedaży Produktu Promocyjnego.
13. Kwota zwrotu wypłacona Uczestnikowi Promocji będącemu osobą fizyczną w rozumieniu art. 221
Kodeksu cywilnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
14. Uczestnikowi Promocji, który dokonał zakupu Produktu promocyjnego jako osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, po dokonaniu zwrotu Produktu promocyjnego zostanie
wystawiona faktura korygująca w bieżącym okresie rozliczeniowym przez Autoryzowanego
Dystrybutora, który dokonał sprzedaży Produktu promocyjnego.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak wypłaty Kwoty zwrotu z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku podania przez Uczestnika błędnych danych
bankowych lub kontaktowych. Jeżeli z tego powodu wykonanie przelewu nie będzie możliwe,
Uczestnik traci prawo do uzyskania Kwoty zwrotu.

§ 5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zdarzenia
dającego podstawę do zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji
decyduje data stempla pocztowego.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom w ich indywidualnej sprawie.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko lub firmę Uczestnika, adres do korespondencji, jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 4. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres
Organizatora podany w § 1 ust. 2 Regulaminu z dopiskiem: „Satysfakcja gwarantowana.
Reklamacja”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia.
6. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany
w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7. Wniesienie przez Uczestnika reklamacji lub nieuznanie reklamacji nie wpływa na uprawnienie
Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

§ 6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji będących osobami fizycznymi jest
VESTEL Poland („Administrator danych”), który powierza Organizatorowi („Procesor”)
przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z organizacją i przeprowadzeniem
niniejszej Promocji. W ramach Umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej pomiędzy
VESTEL Poland a Organizatorem uzgodniono zakres odpowiedzialności każdego z podmiotów,
dotyczący wypełniania obowiązków wynikających z RODO1, w tym obowiązków Procesora, do
których należy:
a) wykonywanie wobec Uczestników obowiązku informacyjnego;
b) umożliwienie Uczestnikom realizację przysługujących im praw opisanych w pkt 7 poniżej.
2. Dane kontaktowe Procesora:
a) adres e-mail: kontakt@promocjesharp.pl
b) adres siedziby firmy wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
3. Na potrzeby organizacji Promocji, Administrator danych i Procesor przetwarzają następujące dane
osobowe Uczestników:
a) imię i nazwisko,
b) nazwa firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
c) adres poczty elektronicznej,
d) numer telefonu,
e) adres pod którym kurier dokona odbioru zwracanego Produktu promocyjnego,
Wypełniając Formularz rejestracyjny i Formularz zwrotu Uczestnik obowiązany jest do podania
danych osobowych, które są niezbędne w celu realizacji warunków niniejszej Promocji. Odmowa
podania danych osobowych przez Uczestnika uniemożliwia przystąpienie do Promocji.
4. Administrator danych i Procesor przetwarzają dane Uczestników w celu:
a) realizacji zobowiązań wynikających z organizacji Promocji, w szczególności przetwarzanie
danych jest niezbędne dla:
i. przyjęcia zgłoszenia Uczestnika do udziału w Promocji,
ii. realizacji uprawnień przysługujących Uczestnikom wynikających z możliwości
zwrotu zakupionego urządzenia i otrzymania Kwoty zwrotu za zakupiony Produkt
promocyjny
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”. – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia
i wykonania umowy o udział w Promocji – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych i Procesora, za który
Administrator danych i Procesor uznają:
i. rozpatrywanie zgłaszanych reklamacji w przeprowadzanej Promocji,
ii. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami z tytułu organizacji
i przeprowadzenia Promocji
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
c) marketingu produktów dystrybuowanych przez VESTEL Poland na podstawie zgody
Uczestnika
– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez firmy świadczące usługi hostingu,
dostarczające systemy informatyczne i świadczące obsługę informatyczną Promocji, będące
dalszymi podmiotami przetwarzającymi w rozumieniu przepisów RODO i przetwarzające dane
osobowe w ramach umów powierzania przetwarzania danych zawartych z Procesorem.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie trwania Promocji, a także przez czas
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z udziału w Promocji.
W przypadku, gdy Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych, dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na
ich dalsze przetwarzanie w tym celu.
7. Uczestnikom przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania;
b) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych;
c) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest zgoda, ma
on prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
d) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub
niepełnych danych, uniemożliwiających realizację uprawnień wynikających z udziału w Promocji
zgodnie z Regulaminem.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w tym Uczestników, którzy posługują się
nieprawdziwymi danymi osobowymi, jak również nie spełniają warunków określonych
w Regulaminie. 3. Informacja o zmianie Regulaminu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zostanie
zamieszczona w Serwisie Promocji. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez
Uczestnika do daty zmiany Regulaminu, ani pogarszać warunków trwającej Promocji.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Promocja „Satysfakcja gwarantowana” nie łączy się z innymi promocjami obejmującymi produkty
pochodzące z dystrybucji VESTEL Poland i ogłoszonymi przez Organizatora. Produkt promocyjny
zakupiony w okresie obowiązywania niniejszej Promocji może wziąć udział wyłącznie w jednej akcji
promocyjnej dotyczącej produktów pochodzących z dystrybucji VESTEL Poland ogłoszonej w tym
okresie.
Data wejścia w życie Regulaminu: 11 października 2021 r.